Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky a GDPR podmienky

Úvod Obchodné podmienky a GDPR podmienky

Obchodné podmienky

(platné od 30.07.2016)

 

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových stránkach http://www.biomeat.sk medzi predávajúcim Bio Meat s.r.o. (ďalej len "dodávateľ" alebo “predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci" alebo zákazník"). 

 

Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu:

Bio meat s.r.o.
906 14 Bukovec 102
Slovenská republika

(adresa je len sídlom, nie prevádzkou)

 

Tel.: +421 918 374 936

E-mail: info@biomeat.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 5039193308/0900

 

IČO: 47037156 / DIČ: 2023705431
IČ DPH: SK2023705431
Odd. Sro., vložka č. 27759/R zapísaná na OR OS Trenčín

 

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

 

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov, osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1.   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria platné Záručné podmienky a reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.2.   Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia predmetnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na http://www.biomeat.sk. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


II. Predmet zmluvy

2.1.   Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba produkty alebo výrobky).

2.2.   Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar v bezporuchovom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platnými na území Slovenskej republiky.

2.3.   Všetky obrázky a farby majú len informatívny charakter a môžu sa odlišovať od skutočnej podoby výrobku.

 

III. Objednávanie tovaru, uzavretie zmluvy

3.1.   Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") alebo prostredníctvom e-mailu info@biomeat.sk.

3.2.   Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, resp. doručením záväzného potvrdenia objednávky. Ceny tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené v sekcii Doprava.

3.3. Minimálna hodnota objednávky:

 • pre kupujúcich - konečných spotrebiteľov nie je stanovená minimálna hodnota objednávky.
 • pre kupujúcich - podnikateľské subjekty je minimálna hodnota objednávky stanovená na 30 € bez DPH.

3.4.   Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry v prípade, že objednaný tovar je:

 • Zákazkovej povahy
 • Dostupnosť tovaru je "na objednávku"
 • Jedná sa o väčšie množstvo jedného produktu

3.5.   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možné s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

3.6.   Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu automaticky vygenerovaným informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

3.7.   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až na základe záväzného potvrdenia predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru označené ako "Potvrdenie objednávky".

3.8.   Potvrdením objednávky zároveň oznámi dodávateľ kupujúcemu v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru.

3.9.   Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti závažným spôsobom porušili zmluvný vzťah (vr. obchodných podmienok).

3.10.   Ak je medzi účastníkmi uzavretá dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzavretú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

 


IV. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

4.1.   Kupujúci má právo bezplatne bez udania dôvodu stornovať objednávku až do okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy. Storno objednávky musí kupujúci urobiť písomnou formou  e-mailom alebo telefonicky, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú prepravcovi. Storno objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a kupujúceho a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. Pri stornovaní objednávky môže predávajúci kupujúcemu účtovať storno poplatok a to vo výške 5 - 35% hodnoty tovaru z  objednávky. Predávajúci sa kupujúcemu snaží vyjsť vždy v ústrety a účtovaný storno poplatok bude zahŕňať výhradne len skutočné výdavky spojené so stornovaním objednávky. Potvrdenie stornovania objednávky a faktúra za storno poplatok budú kupujúcemu zaslané písomne na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

4.2.   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

4.2.1.   objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

4.2.2.   tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich pracovných dní.

4.3.   Spotrebiteľ, po dohode s predávajúcim, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) až do chvíle, kým ho predávajúci neinformoval o tom, že jeho objednávka bola splnená (vybavená), a teda zásielka expedovaná. V tom prípade je spotrebiteľ povinný zásielku prevziať.

4.4.   Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

4.5.   Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:

4.5.1.   ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa,

4.5.2.   ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

4.5.3.   ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

4.6.   Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený či poškodený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

4.7.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Kupujúci je zároveň povinný spolu s formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar vrátane kompletného príslušenstva, dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale osobne, kuriérom alebo vo forme doporučenej zásielky na adresu uvedenú v sekcii Kontakty do 15 dní odo dňa, kedy kupujúci zaslal predávajúcemu oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Kupujúcemu odporúčame poistiť balík proti rozbitiu! Dodávateľ nenesie zodpovednosť za rozbitý vrátený tovar vplyvom prepravy od kupujúceho. Mechanicky poškodený tovar dodávateľ neprevezme a v takomto prípade nárok na vrátenie peňazí zaniká.

4.8.   Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

4.9.   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a zároveň fyzického doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s poslaním tovaru späť kupujúcemu.

4.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, pričom tieto náklady budú vyčíslené až po vykonaní daných úkonov, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 4.7. a 4.8. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

4.12. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

V. Ceny a platobné podmienky

5.1.   Ceny produktov sú stanovené cenníkom predávajúceho a sú uvedené v EUR vrátane DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

5.2.   Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený "AKCIA", alebo "ZĽAVA"), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Je obmedzená množstvom daného tovaru v akcii. Pokiaľ si kupujúci objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby predajcu na sklade, má predajca právo ponúknuť kupujúcemu rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne aj iný tovar. Kupujúci má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.

5.3.   Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť(zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na potvrdené objednávky. V prípade, ak sa na internetových stránkach predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale kupujúcemu ponúkne dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.4.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"). V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné a balné).

5.5.   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.6.   Kupujúci má možnosť si vybrať z nasledujúcich spôsobov úhrady:

5.6.1.   Platba prevodom na účet predávajúceho, uskutočňuje sa na základe zálohovej faktúry. Zaplatením sa rozumie okamžik pripísania faktúrou stanovenej čiastky na účet dodávateľa. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

Kupujúci (v prípade podnikateľského subjektu) vykoná platbu bankovým prevodom. Faktúra je splatná 21 dní. Podnikateľský subjekt, ktorý je novým kupujúcim, je povinný prvé tri objednávky uhradiť vopred, alebo v hotovosti. Podnikateľský subjekt, ktorý nedodržuje platobné podmienky (najmä dobu splatnosti faktúry), je povinný uhradiť za nasledujúce tri objednávky vopred, alebo v hotovosti. Pokiaľ v rámci nich dodrží platobné podmienky, môže požiadať predajcu o možnosť ďalšej platby bankovým prevodom. Predajca môže pri oneskorení úhrady zo strany kupujúceho účtovať navyše 3 € za druhú a každú ďalšiu písomnú upomienku.

5.6.2.   Vopred (na predfaktúru, ďalej aj "predFA")
Predajca, na základe voľby kupujúceho, po skompletizovaní tovaru v rámci objednávky vystaví predfaktúru. Predajca zašle predfaktúru na e-mail kupujúceho, ktorý môže platbu vykonať v banke, napr. prostredníctvom služby internet banking, v ktorej má aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet predajcu v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, prípadne zelenou poštovou poukážkou. Splatnosť predfaktúry je 7 dní.

5.6.3.   Platba v hotovosti (na dobierku) na mieste prevzatia tovaru - ako doklad o úhrade slúži spotrebiteľovi potvrdenie o zaplatení od prepravnej spoločnosti a faktúra.

5.7.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5.8.   V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku do 15 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry je dodávateľ oprávnený predmetnú objednávku bez upovedomenia kupujúceho automaticky stornovať.

5.9.   Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

 

VI. Veľkoobchodný predaj

6.1.   Podnikateľský subjekt, ktorý podniká v oblasti zdravej výživy, obchodu s bioproduktmi, alebo spracúva biopotraviny na ďalšie výrobky za účelom ich predaja a je zapísaný v Obchodnom registri, resp. Živnostenskom registri (t.j. má IČO) má právo u predajcu nakupovať za veľkoobchodné ceny. Podnikateľský subjekt, ktorý u predajcu predtým nenakupoval, môže ho požiadať o veľkoobchodný cenník. Pred začiatkom obchodného vzťahu, si predajca vyžiada od podnikateľského subjektu doklady (kópiu / sken): výpis z Obchodného registra, resp. Živnostenského registra, osvedčenie o registrácii (DIČ, IČ DPH) a bankové spojenie.
6.2.   Podobne sa postupuje aj v prípade, ak podnikateľský subjekt chce objednávať prostredníctvom internetu. Po registrácii na stránke a zaslaní požadovaných dokladov podnikateľského subjektu predajcovi mu tento, po zvážení, sprístupní veľkoobchodné ceny, o čom ho následne informuje. Kupujúci môže objednávať prostredníctvom internetu následne po prihlásení sa na stránku (cez svoje prihlasovacie meno a heslo).

 


VII. Dodacia lehota a dodacie podmienky

8.1.   Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Dodacie lehoty sú uvedené v potvrdení objednávky, pričom pre celú objednávku platí dodacia lehota tovaru s najdlhšou dodacou lehotou, ak nebolo dohodnuté inak. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy, nie však skôr, ako si zákazník splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

8.2.   Štandardná dodacia lehota je 1-14 pracovných dní odo dňa záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný na sklade predávajúceho, bude o dodacej lehote a termíne dodania predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. Dodacie lehoty, ktoré sú uvedené pri každom výrobku majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch. Keď je výrobok pripravený k expedícii, kupujúci obdrží informácie telefonicky, SMS alebo formou e-mailu.

8.3.   Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých produktov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na produkty s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

8.4.   Ak bolo nedodržanie dodacej lehoty spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, za ktoré predávajúci resp. jeho dodávateľ nezodpovedajú (napr. vojnou, teroristickými útokmi, dovoznými alebo vývoznými obmedzeniami, pracovnými spormi, atď.), dodacia lehota sa primerane predlžuje. V prípade nedodržanie dodacej lehoty z iných ako menovaných dôvodov, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8.5.   Ak sa dodanie alebo preprava zdrží na žiadosť kupujúceho alebo z dôvodov na strane kupujúceho, predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať zaplatenie poplatkov za skladovanie alebo zaplatenia sumy vo výške 1% z fakturovanej sumy za každý mesiac zdržania. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo uplynie primeraná lehota. V takomto prípade je predávajúci oprávnený kupujúcemu fakturovať vzniknuté náklady.

8.6.   Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

8.6.1.  Osobný odber - Kupujúci si môže po dohode s predávajúcim tovar vyzdvihnúť aj osobne v  Bratislave podľa dohody na určenom mieste. (Platba je v tom prípade vopred prevodom na účet, prostredníctvom vystavenie predfaktúry, ktorá príde kupujúcemu až po spracovaní objednávky na ním zadaný e-mail v objednávke.) Podpisom dodacieho listu zákazník potvrdí prevzatie tovaru bez výhrad. Pri osobných odberoch nie je účtované prepravné.

8.6.2.  Kuriéromprepravca BioMeat  - Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru. Cenu za dodanie účtuje dodávateľ v zmysle svojho cenníka.

8.7.   Pre dodanie v rámci Bratislavy a blízkeho okolia sa uplatňuje cenník uvedený v tabuľke č.1. Pre dodanie v rámci Slovenska sa uplatňuje cenník uvedený v tabuľke č.2.

 

Tabuľka 1: Cenník za dodanie tovaru platný pre územie Slovenskej republiky

 

Hodnota zásielky do 70 €

Hotovosť

Dobierka

Kuriér / závoz BioMeat

-

€ 5,00

Osobný odber

€ 0,00

-

     

Hodnota zásielky nad 70 €

Hotovosť

Dobierka

Kuriér / závoz BioMeat

-

€ 0,00

Osobný odber

€ 0,00

-

 

Tabuľka 2: Cenník za dodanie tovaru platný pre územie Slovenskej republiky

  Dobierka
Kuriérska služba (iba preprava nechladeného tovaru)      € 0,00
Chladený tovar doručovaný prepravcom BioMeat          € 0,50 na 1 km z Bratislavy     

  

8.8.   Pri zásielkach do iných krajín bude cena stanovená individuálne podľa povahy zásielky a preferovaného spôsobu dodania. O cene zásielky bude predávajúci kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

8.9.   Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť dopravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

8.10. Tovar bude kupujúcemu doručený po prvé uzamykateľné dvere objektu, ktorý bol uvedený ako dodacia adresa v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi.

8.11. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

8.12. Pri preberaní zásielky - ešte pred podpísaním prevzatia tovaru - je kupujúci povinný za prítomnosti prepravcu skontrolovať obal výrobku. Ak táto zásielka nie je mechanicky poškodená, prevziať zásielku potvrdením svojím podpisom na dodacom liste. Pokiaľ kupujúci zistí akékoľvek poškodenie vplyvom prepravy, je povinný spísať s kuriérom protokol o poškodení zásielky a bezodkladne informuje dodávateľa! Na prípadné neskoršie reklamácie zjavných vád či mechanického poškodenia výrobku spôsobeného behom dopravy nebude po podpísaní prepravného/dodacieho listu – s ohľadom na podmienky prepravcu – braný ohľad a budú zamietnuté (reklamácia bude zamietnutá ako bezdôvodná).


VIII. Rozpor s kúpnou zmluvou

9.1.   Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Predávajúci a spotrebiteľ sa v prípade sporných záležitostí, vzniknutých z ich zmluvného vzťahu, vždy pokúsia o dohodu a písomné, nesporové urovnanie veci.


IX. Záručné podmienky a reklamácie

10.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými  Záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nič v týchto podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.

10.2. Pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa vzťahy zmluvných strán riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a  zákona č. 397/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

10.3. V prípade ak je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

10.4. Na zakúpený tovar sa vzťahuje záruka ohraničená dátumom spotreby (alebo min. trvanlivosťou) resp. pri niektorom druhu tovaru zákonom stanovená 24 mesačná* záruka, ktorá začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. V rámci tejto doby môže spotrebiteľ reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie.

10.5. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o tovar použitý, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

10.6. Záruka  sa  nevzťahuje  na  závady  alebo  poškodenia  po  uplynutí  záručnej  doby  tovaru  alebo  spôsobené mechanickými   alebo   chemickými   vplyvmi   (napr.   nesprávnym   skladovaním výrobku),   na   bežné opotrebovanie výrobku a jeho častí, na poškodenia tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami a/alebo vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v záručných listoch,  montážnych návodoch, všeobecný zásad, technických noriem platnými v SR, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou záručných podmienok každého výrobku.

10.7. V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom výrobku v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním alebo nesprávnym skladovaním, ale vadou samotného výrobku, má právo výrobok v záručnej dobe reklamovať.

10.8. Reklamácie tovaru kúpeného prostredníctvom internetového e-shopu http://www.biomeat.sk je možné uplatniť v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, po celú záručnú dobu, osobne na adrese predávajúceho, odoslaním Reklamačného formulára uvedeného na http://www.bioemeat.sk/obchodne-podmienky/reklamacny-poriadok, alebo písomne na info@biomeat.sk  alebo poštou na adrese dodávateľa uvedenej v Kontaktoch.

10.9. Reklamáciu nemožno považovať za oprávnenú a nebude prijatá ak neboli splnené všetky podmienky uvedené v platných Záručných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho.

10.10.     Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po platnom uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

10.11.     O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

 

X. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

11.1. Kupujúci berie na vedomie, že všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek dáta a údaje uverejnené na stránkach http://www.biomeat.sk sú vlastníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe a sú chránené autorskými právami v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Pod túto ochranu spadá najmä akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Prevádzkovateľ stránok umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek použitie chráneného obsahu na iné ako nekomerčné účely, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa e-shopu. Súhlas iných subjektov je vždy možné získať výlučne prostredníctvom predávajúceho. Rovnakými právami sú pritom chránené aj obsah aj štruktúra stránky.

11.2. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu, a ani používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných kupujúcich predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

11.3. Kupujúci berie na vedomie, že dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby služieb vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania servera dodávateľa či v dôsledku užitia webového rozhrania servera dodávateľa v rozpore s jeho určením.

11.4. Všetky dáta a údaje uverejnené na stránkach http://www.biomeat.sk boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v možné garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Predajca preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky.

 

XI. Ochrana osobných údajov

12.1. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy ( vzájomných zmluvných vzťahov ), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa, telemarketing). Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov. 

12.2. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho info@biomeat.sk  alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu predstavujúcu sídlo predávajúceho. 

12.3. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. 

12.4. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo sms správami prípadne iným vhodným spôsobom. 

12.5. V prípade ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom. 

 

XII. Rozhodcovská doložka 

13.1. Všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom  Stáleho rozhodcovského súdu  pri IURO, s.r.o., IČO : 35 979 011, so sídlom v Bratislave, podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu rozhodcovského súdu.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

14.1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, sú tieto obchodné podmienky platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových stránkach http://www.biomeat.sk. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

14.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.  Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou.

14.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny.

14.4. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým zmluvným ustanovením v zmysle Obchodných podmienok, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti  alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.

14.5. Ceny, varianty a technické parametre výrobkov uvedené na internetových stránkach, prospektoch a iných uverejneniach sú nezáväzné, pokiaľ neboli zmluvne dohodnuté ako záväzné, a môžu sa od deklarovaných líšiť v rámci príslušných noriem. Všetky použité obrázky sú len ilustračné. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Platné od 30. 07. 2016


 

Súbory na stiahnutie:

SLOVENSKO okrem Bratislavy a blízkeho okolia

Pri tovaroch "skladom" zasielame tovar v čo najkratšom možnom čase po prijatí objednávky, alebo v dohodnutom čase klientovi kuriérom. Cena za dovoz chladeného a mrazeného tovaru vám bude kalkulovaná podľa vzdialenosti z našej predajne vo Fresh Markete v Bratislave, a to 0,50 EUR/km. 

 

Pre dodanie v rámci Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci cenník uvedený v tabuľke:

 

Hodnota zásielky do 70 €

Hotovosť

Dobierka

Kuriér / závoz BioMeat

-

€ 5,00

Osobný odber

€ 0,00

-

     

Hodnota zásielky nad 70 €

Hotovosť

Dobierka

Kuriér / závoz BioMeat

-

€ 0,00

Osobný odber

€ 0,00

-

  

SLOVENSKO okrem Bratislavy a blízkeho okolia

Pri tovaroch "skladom" zasielame tovar v čo najkratšom možnom čase po prijatí objednávky, alebo v dohodnutom čase klientovi kuriérom. Cena za dovoz chladeného a mrazeného tovaru vám bude kalkulovaná podľa vzdialenosti z našej predajne vo Fresh Markete v Bratislave, a to 0,50 EUR/km. 

 

Pre dodanie v rámci Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci cenník uvedený v tabuľke:

  Dobierka
Kuriér / závoz BioMeat     € 0,00
Chladený tovar       € 0,50 na 1 km z Bratislavy     

 

Podmienky ochrany osobných údajov GDPR

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Bio meat s. r. o., IČO: 47 037 156, so sídlom Bukovec 102, Bukovec 906 14, (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
 • adresa: Bio meat s. r. o., Bukovec 102, 906 14 Bukovec
 • email: info@biomeat.sk
 • telefón: +421 918 374 936
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 2. Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 1. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Atomer) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby
 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

 

Copyright 2016 - 2021 © Bio Meat